DUYURU

Ziyaretle Ara Değerlendirme ve Ara Raporla Değerlendirme Müracaatı Hakkında

 • SBD, akreditasyon süresi dolacak olan programlara, akreditasyon sürelerinin dolacağı tarihten
  bir yıl önceki Aralık ayının sonuna kadar, bir hatırlatma yazısı gönderir.
 • Bu programların başvuru işlemlerinde, akreditasyon için ilk kez başvuru yapacak programlar
  için Madde 5.1’de verilen süreç aşağıdaki farklılıklarla uygulanır.
   • Akreditasyon süresi dolacak olan ve SBD tarafından genel değerlendirme veya ara
    değerlendirmesi yapılacak programlar için değerlendirme talep etmek isteyen bir kurum, bu
    isteğini akreditasyon sürelerinin dolacağı tarihten bir yıl önceki Ocak ayının sonuna kadar,
    yazılı olarak SBD’ye iletir. Kurum, bu yazıda hangi programları için başvuru yapmak
    istediğini bildirir. Değerlendirme isteği Ocak ayı sonuna kadar, SBD’ye iletilmeyen
    programlar için kurumlar akreditasyon değerlendirme başvurusu yapmamış sayılır.
   • Ara rapor veya ara ziyaret değerlendirmesi yapılacak programlar kapsamlı bir
    özdeğerlendirme raporu yerine, yalnızca bir önceki genel değerlendirmede saptanmış olan
    zayıflık, kaygı ve gözlemler odaklı bir ara rapor hazırlar, bu raporu ve eklerini elektronik
    ortamda değerlendirmenin yapılacağı yılın Temmuz ayının ilk haftası sonuna kadar SBD’ye
    gönderir. Bu tarihe kadar ara rapor göndermeyen programlar başvuru yapmamış sayılır.
 • Akreditasyon süresi dolan veya akreditasyon süresini uzatmak isteyen programlar, yeniden müracaat etmek ve ara rapor veya ara ziyaret için ücret yatırmak zorundadırlar.
 • Ziyaretle Ara Değerlendirme ve Ara Raporla Değerlendirme ücretleri hakkında bilgi, SBD Ana Sayfa > Akreditasyon >  Akreditasyon Süreci > Ücretler ve Ödeme Takvimi başlığı altında yer almaktadır.

Hakkımızda

Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu spor bilimleri programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu için gereken çalışmaları yürütür. Kısa ad olarak “SPORAK” kullanılır. SPORAK’ın yapısı, üyeleri ve çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul tarafından onaylanacak yönergeyle belirlenir.

SBD, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle belirlediği “program değerlendirme ve akreditasyonu” işlevini yerine getirirken aşağıda belirtilen özel hedeflere ulaşmayı gözetir:
•Toplumu, öğrencileri, öğrenci adaylarını, öğrenci rehberlerini, öğrenci velilerini, eğitimkurumlarını, meslek örgütlerini, ilişkili olası kamu ve özel sektör işverenleri ve devlet kurumlarını bilgilendirmek üzere asgari değerlendirme ölçütlerini sağlayan spor bilimleri alanında eğitim veren fakülte, yüksekokul ve bölümlerin programlarını belirlemek,

•Spor bilimleri alanındaki mevcut eğitim programlarının ilerletilmesi, sürekli iyileştirilmesi ve yeni programların geliştirilmesi konularında yönlendirici rol oynamak,

•Spor Bilimleri eğitiminin Türkiye’deki gelişimini teşvik etmek.