RUBRİK HAZIRLAMA ÇALIŞTAYI II - 11-14 Kasım 2023
Çalıştay İçeriği

Hakkımızda

Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu spor bilimleri programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu için gereken çalışmaları yürütür. Kısa ad olarak “SPORAK” kullanılır. SPORAK’ın yapısı, üyeleri ve çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul tarafından onaylanacak yönergeyle belirlenir.

SBD, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle belirlediği “program değerlendirme ve akreditasyonu” işlevini yerine getirirken aşağıda belirtilen özel hedeflere ulaşmayı gözetir:
•Toplumu, öğrencileri, öğrenci adaylarını, öğrenci rehberlerini, öğrenci velilerini, eğitimkurumlarını, meslek örgütlerini, ilişkili olası kamu ve özel sektör işverenleri ve devlet kurumlarını bilgilendirmek üzere asgari değerlendirme ölçütlerini sağlayan spor bilimleri alanında eğitim veren fakülte, yüksekokul ve bölümlerin programlarını belirlemek,

•Spor bilimleri alanındaki mevcut eğitim programlarının ilerletilmesi, sürekli iyileştirilmesi ve yeni programların geliştirilmesi konularında yönlendirici rol oynamak,

•Spor Bilimleri eğitiminin Türkiye’deki gelişimini teşvik etmek.