Loading...

Dernek Logo Yönergesi

Dernek Logo Yönergesi

Konu: Spor Bilimleri Derneği (SBD) logosunun diğer kurum, kuruluş, kişilerce düzenlenen bilimsel etkinlikler ve sporla ilgili diğer faaliyetlerde kullanılmasına dair usul ve esaslar.

 

SBD Logosu Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiştir. İş bu nedenle dernek logosunun kullanılması izne tabidir. Dernek Logosunun izinsiz kullanılması yasaktır. İzinsiz logo kullanımında, ilgili kanun ve mevzuatlar ile belirlenen yasal haklarımız kullanılabilecektir. SBD’nin düzenlenmesinde, içeriğinin ve formatının belirlenmesinde rol oynamadığı spor bilimleri ile ilgili bilimsel aktiviteler (ulusal/uluslararası) ve sporla ilgili diğer faaliyetlerde SBD logosunun kullanılma talebine yönetim kurulu program içeriğinin uygunluğunu da değerlendirilerek karar verilir. Destek verilen faaliyetin organizasyonu, ilgili oluşum tarafından gerçekleştirilir. Faaliyetin geliri ve gideri hesaplandıktan sonra oluşan bir zarar varsa bu zararın karşılanmasında SBD’nin herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Logomuzun kullanılması sürecinde herhangi bir soruna yer bırakılmaması amacıyla, aşağıda belirtilen hususlara azamî ölçüde riayet edilmesi gerekmektedir:

  1. Spor Bilimleri Derneği’nin logosu, Yönetim Kurulunun izni olmadan, kimseye verilemez, satılamaz ve amaç dışında kullanılamaz.
  2. Logo, Spor Bilimleri Derneği’nin resmî internet sitesinde ilan edilen standartlara uygun olarak kullanılır. Logo üzerinde bu standartlara aykırı hiçbir değişiklik yapılamaz.
  3. Logo, Spor Bilimleri Derneği tarafından verilen yazılı izinle kullanılır. Logo kullanım izni hiçbir şekilde sözlü olarak verilemez.
  4. Logo, yalnızca başvuru belgesinde belirtilen ve Spor Bilimleri Derneği yönetimi tarafından kullanım izni verilen bilimsel etkinlik kapsamında kullanılabilir. Başka bir etkinlikte kullanılamaz.
  5. Logo kullanım izni verilen bilimsel etkinliğin iptal olması halinde, logo kullanım izni de başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.
  6. Logo kullanım iznine konu olan bilimsel etkinliğin ve sporla ilgili faaliyetlerin başka bir kurum, kuruluş veya kişinin uhdesine geçmesi yahut söz konusu bilimsel etkinliğin ve sporla ilgili faaliyetin kapsamının veya paydaşlarının kısmen veya tamamen değişmesi halinde, Spor Bilimleri Derneği durum hakkında derhal bilgilendirilir. Spor Bilimleri Derneği Yönetim Kurulu, gerektiğinde logo kullanım iznini yeniden değerlendirir.
  7. Başvuru dosyasında şu bilgilerin bulunması zorunludur: a. Başvuru yazısı b. Logo kullanım izni için başvuruda bulunan kurum, kuruluş veya kişiler hakkında bilgi c. Logonun kullanılacağı bilimsel etkinliğin ve sporla ilgili faaliyetin adı, amacı, düzenleneceği tarih ve yer, etkinlik programı, varsa paydaşlar, ortaklar ve sponsorlar hakkında bilgi d. Logonun kullanılacağı bilimsel etkinliğin uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için en az beş farklı ülkeden davet edilen konuşmacıların davet kabulü e. Etkinlik ve faaliyete ait yazılı ve görsel diğer materyaller f. Başvuran kurum, kuruluş veya kişiler tarafından eklenmesi yararlı görülen diğer bilgiler
  8. SBD yönetim kurulu yapılacak bilimsel etkinliklerde bilimsel programa konu veya konuşmacı tavsiyesinde bulunabilir.
  9. Kullanım izni verildiğinde “logo yönergesi” başvuru yapan kurum, kuruluş ve kişilere yazılı olarak gönderilir ve logonun doğru kullanılması sağlanır.
  10. SBD, logo kullanım izninin kapsamını kısıtlama veya izni iptal etme hakkını, bilimsel etkinliğin her aşamasında saklı tutar.

 

SPOR BİLİMLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Scroll to Top