Spor Bilimleri Derneği

AnasayfaDernek HakkındaÜyelikÇalışma GruplarıDuyurularSBD KongreBasın OdasıBağlantılarİletişimÜye Girişi

Üyelik Başvurusu

Üye Türü:
Ad:
Soyad:
Cinsiyet:
Doğum Tarihi: GG/AA/YYYY
Doğum Yeri:
Baba Adı:
Uyruk:
Kimlik No:
Fotoğraf: (JPEG) [< 512.00 KB]

İletişim Bilgileri

Telefon: örn. 312-2123456/4213
Mobil Telefon: örn. 532-2123456
Faks:
E-posta:
Web Adresi: e.g. http://www.sporbilimleri.org.tr

Özgeçmiş Bilgileri

Özgeçmiş: PDF, Word formatında [< 4.00 MB]

Adres Bilgileri

Üyelik Bilgileri

Kullanıcı Bilgileri

Sisteme giriş yapılırken iletişim bilgilerinde belirtilen e-posta adresi kullanılacaktır.

Spor Bilimleri Derneği Tüzüğü

MADDE 1: KURULUŞ

Derneğin Adı: Spor Bilimleri Derneği
Derneğin Merkezi: Ankarada'dır. Şubeler açabilir.

MADDE 2: DERNEĞİN AMACI

Spor Bilimlerinin tanıtılmasına yardımcı olmak, Spor Bilimlerinde akademik unvan sahibi olan ve/veya olmak için çaba harcayan üyelerine araştırmalarında yardımcı olmak veya projelendirilmiş araştırmalara katılarak desteklemek, Spor Bilimlerinin ülkemizdeki gelişimine yardımcı olmak, bu amaçlarla ilgili olarak ulusal ve uluslar arası, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

MADDE 3: DERNEĞİN YAPACAĞI FAALİYETLER


A)Dernek Türk sporunun bilimsel anlamda gelişimi için uğraş verir. Spor Bilimlerine yönelik araştırmaları destekler.
B)Dernek ülkemizde Spor Bilimlerinin gelişimi için uluslararası kurum ve kuruluşlarla, ilgili bakanlıkların iznini almak sureti ile işbirliği yapar.
C)Dernek çalışmaları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası yayınları satın alır, arşivler, yayın ve tanıtım faaliyetlerinde bulunur. Gazete, dergi, el kitabı, yardımcı kitap vb. hazırlatır, bastırır ve satar.
D)Dernek Spor Bilimleri alanlarına yönelik olarak seminer, konferans, panel, sempozyum vb. gibi organizasyonlar düzenler.
E)Dernek bilimsel nitelikli yapılan araştırmaları destekler.
F)Dernek ülkemizde sportmenlik ve spor ahlakının yerleşmesi için çaba harcar.
G)Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için ilgili bakanlıkların iznini alarak eğitim, öğretim, yarışma ve sosyal faaliyetler düzenler. Düzenlenen faaliyetlere katılır.

MADDE 4: DERNEĞİN ÜYELERİ

Asil Üyeler:
A)Spor Bilimlerine yönelik bir kurum ya da kuruluşta akademik çalışma yapanlar.
B)Spor Bilimlerinde akademik yayında bulunanlar. İlgili kanunun gösterdiği şartlarda ve tüzük hükümlerini benimseyenler Yönetim Kurulu Kararı ile asil üye olurlar. Derneğe asil üye olmak için; iki asil üyenin yazılı referansının, yazılı olarak tüzüğün okunup kabul edildiğini bildiren belgenin ve hakemli dergilerde spor bilimleri alanında yayınlanmış en az iki makalenin veya bir makale ve kongre ve sempozyumlarda sunulmuş en az iki bildirinin olduğunu gösteren özgeçmiş ve yayın listesinin, başvuru dosyasına eklenmesi gereklidir.
Fahri Üyelik: Türkiye Sporunun tanıtılması ve gelişimine katkısı olan veya maddi ve manevi yardımı ile derneği destekleyenler, spor bilimleri alanında eğitim-öğretim-yönetim hizmetleri yapanlar Yönetim Kurulu Kararı ile fahri üye olurlar. Fahri üyeler, Derneğin asil üyelerine sağladığı indirim imkânlarından yararlanırlar. Derneğe üye olmak için müracaat edenlere yönetim kurulu 30 gün içinde üyelik durumunu bildirir.

MADDE 5: ÜYELİK HAKLARI

A)Hiç kimse üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz.
B)Üyeler hiçbir ayırım gözetmeksizin eşit haklara sahiptir.
C)Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Oylar bizzat kullanılır.
D)Fahri üyeler isterlerse aidat ödeyebilirler. Oy ve yönetim kuruluna seçilme hakları yoktur.

MADDE 6: ÜYELİKTEN ÇIKMA ve ÇIKARILMA

Dernekten çıkmak isteyenlerin, ayrılışlarını yazılı olarak yönetim kuruluna vermeleri gerekir. İstifa eden üyenin varsa birikmiş aidatı borçlarını ödemesi ve derneğe ait malzemeyi geri getirmesi, dernek mal ve varlığına zarar vermişse bunun tazmini söz konusu ise ödemesi de zorunludur. Dernek tüzüğüne aykırı davranışta bulunanlar ile yıllık aidatlarını iki yıl boyunca ödememiş ve takip eden üçüncü yılın Haziran ayı sonuna kadar aidat borçlarını ödemeyen üyeler, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilirler. Üyelikten çıkarılan kişilerin genel kurula itiraz hakları vardır. Dernek tüzüğüne aykırı davranış nedeni ile üyeliğine son verilenler bir daha üye alınamazlar.

MADDE 7: ÜYELİĞE GİRİŞ ÜCRETİ ve AİDATLAR

Üyeler giriş ücreti olarak 40 TL ve yıllık aidat olarak 30 TL ödentide bulunurlar. Üyelerin giriş ücreti ve yıllık aidatı Genel Kurul tarafından belirlenir.

MADDE 8: DERNEĞİN ORGANLARI

A)Genel Kurul
B)Yönetim Kurulu
C)Denetleme Kurulu
D)Onur Kurulu

MADDE 9: GENEL KURUL

Genel Kurul asil üyelerden oluşur. Genel Kurul iki yılda bir Mart ayında toplanır. Yönetim Kurulunun ve yasada belirtilen durumlarda denetleme kurulunun ya da üyelerin 1/5'inin yazılı müracaatı halinde Genel Kurul olağanüstü toplanır.

MADDE 10: ÇAĞRI USULÜ

Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre Genel Kurula, katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden, günü saati, yeri ve gündemi, mahalli bir gazetede ilan edilmek veya elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması nedeni ile toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazete veya elektronik posta yolu ile üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. İkinci toplantı için üyelere, birinci toplantıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrı yapılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 11: TOPLANTI YERİ

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

MADDE 12: TOPLANTI YETER SAYISI

Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Genel Kurulun ilk toplantısında yeter sayısı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

MADDE 13: TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Dernek Genel Kurulu toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. İlgili maddede belirtilen tam sayı sağlanmamışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Çoğunluk sağlanmışsa toplantı, Yönetim Kurulu Başkan veya göstereceği Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan bir Başkan Vekili ve bir de Kâtip Üye seçilir. Toplantının yönetimi Divan Başkanına aittir. Divan toplantı tutanağını düzenler ve imzalar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

MADDE 14: OY KULLANMA ve KARAR ALMA

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Fahri üyelerin oy kullanma hakkı yoktur. Kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Seçimler gizli oy ile yapılır.

MADDE 15: GENEL KURULUN YETKİ ve GÖREVLERİ

A)Toplantıda Başkanlık Divanının teşkil edilmesi
B)Yönetim ve Denetleme Kurullarının çalışma raporlarının görüşülerek Yönetim Kurulunun ibra edilmesi
C)Derneğin bütçesinin onaylanması
D)Derneğin tüzüğünde değişiklik yapılması
E)Derneğin organlarının seçilmesi
F)Uluslararası faaliyette bulunulması, yurtdışında dernek ve kuruluşlara üye olarak katılma veya ayrılma
G)Derneğin gerekli taşınmaz malların alınması veya taşınmaz mal satılması konusunda karar veya bu konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi
H)Derneğin fesih edilmesi
İ)Dernek tüzüğü ile verilen diğer görevlerin yapılması ve yetkilerin kullanılması
J)Derneğin federasyona katılması ve ayrılması

MADDE 16: YÖNETİM KURULUNUN OLUŞMASI

Genel Kurulca gizli oyla seçilen 7 asil, 7 yedek üyeden oluşur. Görev süresi iki yıldır. Asli üyelerden görevden ayrılanların yerine en çok oy alan yedek üyeler göreve çağrılır. İlk toplantı en yaşlı asli üye başkanlığında görev bölümü oluşturularak yapılır.

MADDE 17: YÖNETİM KURULUNUN YETKİ ve GÖREVLERİ


A)Kurul tüzük hükümleri Genel Kurul direktifleri, çalışma raporları ve programına göre faaliyetlerini sürdürür.
B)Her yılın Aralık ayında bir yıllık çalışma programı hazırlar ve bunu tüm üyelere ve şubelere bildirir.
C)Gelir - Gider hesaplarını yaparak bütçe hazırlar ve Genel Kurula sunar.
D)Genel Kurulun devrettiği ve yetki verdiği işleri görür.
E)Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerden doğan diğer görev ve işleri yerine getirir.

MADDE 18: KARAR

Yönetim Kurulu ayda bir kez en az üç kişi ile toplanır. Kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Üyelerden biri mazeretsiz olarak arka arkaya üç kez toplantıya katılmaz ise üyelikten çıkartılır ve yerine aldığı oy sayısına göre yedek üye çağrılır. Yönetim Kurulu ayrıca, daha az zaman aralığı ile de toplanabilir. Yönetim Kurulu, toplantıların bazılarını Türkiye'nin uygun görülen yerlerinde yapabilir.

MADDE 19: DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç iki yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul, Denetim Kurulu veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE 20: DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 21:

Yönetim Kurulu gerektiğinde dernek işlerini yürütmek üzere yeteri kadar ücretli personel çalıştırabilir.

MADDE 22: CEZALAR

Yönetim kurulunca üyelere, onur kurulunun hazırladığı rapor doğrultusunda uyarma, kınama ve üyelikten çıkarma cezaları verilebilir. Verilen cezalara ilk Genel Kurulda görüşülmek üzere itiraz edilebilir.

MADDE 23: DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu, Genel Kurulca asli üyeler arasından gizli oyla seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Asli üyelerden görevden ayrılanların yerine en çok oy alan yedek üyeler çağrılır. Denetçiler, derneğin gelir ve giderlerini, karar ve harcamalarını kanuni belgelere, ana tüzüğe ve yönetim kurulu kararlarına uygunluklarını kontrol eder. Denetçiler, dilerse Yönetim Kurulu toplantısına katılabilir, ancak oy kullanamazlar. Denetçiler Genel Kurula karşı sorumludurlar. Bunun için iki yıllık kontrol sonuçlarını bir raporla Genel Kurula bildirirler. Kanunen suç sayılabilen hallerde gerekli görülürse Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması için yönetim kuruluna yazılı müracaatta bulunurlar. Bu müracaatları kabul edilmez veya bir ay içinde yönetim kurulu kanuni işlemlerle Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması Dernekler Kanunu'nun ilgili maddesindeki usule tabidir. Denetçiler en az 6 ayda bir dernek işlemlerini kontrol ederler. Yönetim Kurulu ve dernek görevlileri denetim kurulunun isteyecekleri her türlü bilgiyi vermeye, belgeleri ve muamelelere ait evrakları göstermeye mecburdurlar. Denetçilerin görev süresi iki yıldır.

MADDE 24: ONUR KURULU

Onur Kurulu, Genel Kurulca asli üyeler arasından gizli oyla seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Asli üyelerden ayrılanların yerine en çok oy alan yedek üyeler çağrılır. Kurul, Üyeler hakkında Yönetim Kurulunun önerilerini inceler ve dernek tüzüğüne aykırı davranışta bulunan üyeler kakında yönetim kuruluna rapor sunar.

MADDE 25: DEFTERLER ve KAYITLAR

Dernekte aşağıdaki yazılı defterler tutulur.
A)Üye Kayıt Defteri
B)Karar Defteri
C)Evrak Kayıt Defteri
D)İşletme Hesabı Defteri
E)Alındı Belgesi Kayıt Defteri
F)Demirbaş Defteri Bu defterlerin noterce onaylanması zorunludur.

MADDE 26: BÜTÇE

Derneğin iki yıllık çalışmalarına ilişkin program ve bütçe tasarısı Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurulun onayına sunulur. Gelecek yıl harcamaları Genel Kurulca kabul edilen bütçeye uygun olarak yapılır. Yönetim Kurulu, gerektiğinde fasıllar içinde aktarma yapabilir.

MADDE 27: DERNEK GELİRLERİ

A)Üyelerin giriş ve yıllık aidatları
B)Dernekçe yapılan yayınlar ve düzenlenen balo, eğlence, müsamere, konser, spor müsabakaları, oyun, seyahat, kamp ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
C)Dernek mal ve varlığından elde edilen gelirler ve faizler
D)Bağış ve yardım toplama mevzuatı uyarınca toplanan yardımlar
E)Yurtdışından alınacak yardımlar
F)Dernek siyasi partilerden işçi veya işveren sendikalarından diğer mesleki kuruluşlardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul etmez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

MADDE 28: GİDERLER

Her türlü harcama için Yönetim Kurulu kararının alınması ve harcama evraklarında Başkanın veya İkinci Başkanın ve Sayman Üyenin bu masrafların yapılması hakkında imzası bulunması gerekir.

MADDE 29: ŞUBE AÇILMASI

Derneğin şube açmasına, şube açılacak ilde ikamet eden genel merkezde kayıtlı en az 17 üyenin bulunması ve bu üyelerin sayısının yarıdan fazlasının talep etmesi üzerine Genel Kurul Karar verir. Bu amaçla Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından şubelerin açılacağı yerlerin en büyük mülki amirliğine yazılı olarak başvurulur. Başvuruda bulunacakların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, mesleği veya sanatı, ikametgâhı, uyruğu ve şubenin bağlı olduğu merkezin adresinin yer alması başvuruya yetki belgeleri ile iki adet dernek tüzüğü eklenmesi zorunludur. Kurucu Kurul, olağan yıllık toplantı tarihine kadar yönetim kurulu görevi yapar.
A) Şube Organları
1.Genel Kurul
2.Yönetim Kurulu
3.Denetim Kurulu
B) Şube Organlarının Görevleri
Genel Kurul
1.Şube Genel Kurulları iki yılda bir Ocak ayı içerisinde toplanır. Şubelere kayıtlı asli üyeler, Genel Kurul üyesidirler.
2.Şube Genel Kurullarında seçimler gizli oyla yapılır. Genel Kurulu yönetmek üzere bir Divan Başkanı ve iki Yardımcısı açık oyla seçilir.
3.Şube Genel Kurulları üye sayısının en az yarısının katılımı ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılanların sayısı Yönetim Kurulu ve Denetçilerin sayısının iki katından aşağı olmaz.
4.Şube Genel Kurulları ile Yönetim Kurulları, derneğin Genel ve Yönetim Kurullarına ana tüzük ile verilmiş olan yetkilerden, açıkça Dernek Genel ve Yönetim Kurullarına ait olanlar dışında, diğerlerini şube çapında kullanmaya yetkili ve aynı hükümlere göre sorumludurlar. Şube Genel Kurul kararlarına Dernek Genel Kurulu, şube Yönetim Kurulu kararlarına da Dernek Yönetim Kurulu nezdinde üyelerce itiraz olunabilir. İtiraz üzerine verilen kararlara, ilgili şube Organlarınca uyulur.
5.Dernek ana tüzüğü hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunan şube Yönetim Kurulunun görevine Dernek Genel Kurulunca son verilerek yerine yeni bir kurucu kurul seçilir ve şube açılmasına ilişkin madde gereğince işlem yapılır.
Yönetim Kurulu Şube Yönetim Kurulları beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Toplantı gün ve zamanlarını kendileri belirler. Şube Yönetim Kurullarının en az ayda bir toplanması zorunludur.
Denetim Kurulu Genel Kurullarda bir asil bir yedek denetçi seçilir. Denetçilerin en az altı ayda bir şubeleri denetlemesi zorunludur. Gerekli görüldüğü takdirde, şubeleri Genel Merkez de denetler. Denetçi, hazırladığı raporun bir örneğini şubeye verir, bir örneğini de Genel Merkeze gönderir.
C) Çağrı Usulü Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden, günü saati, yeri ve gündemi, mahalli bir gazetede ilan edilmek veya elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması nedeniyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Şube Yönetim Kurulları Genel Kurul tutanak ve sonuçları ile görev bölümünü yazılı olarak 10 gün içinde genel merkeze bildirirler. Şubelerin olağan genel kurullarının Merkez Genel Kurul toplantısından en az 2 ay önce sonuçlandırılması zorunludur. Derneğin şubeleri oluştuktan sonra Dernek Genel Kurulunda her şube ilk 20 üye için 5 kişi ile daha sonraki her 10 kişi için bir kişi ile temsil edilir.

MADDE 30: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ ve FESHİ

Derneğin ana tüzüğüne herhangi bir maddenin eklenmesi, kaldırılması veya değiştirilmesi veya derneğin feshine karar verilmesi için genel kurulu teşkil eden üyelerin üçte ikisinin toplantıda bulunması şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilemediği takdirde tüzüğün ilgili maddesi gereği tekrar çağrı yapılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Derneğin feshine ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin kararı ile verilmesi zorunludur. Fesih kararı Yönetim Kurulunca mahallin en büyük mülki amirine yazıyla bildirilir. Derneğin tüzüğü Genel Kurula iştirak eden üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile değiştirilir. Tasfiye sonunda derneğin mal varlığı Genel Kurulun uygun göreceği bir izcilik kuruluşuna devredilir.

MADDE 31:

Tüzükte bulunmayan hususlar hakkında yürürlükteki Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 32: DERNEĞİN KURUCULARI

Derneğin kurucularının ad ve soyadları, meslekleri ve ikametgâhları ile uyrukları aşağıda verilmiştir.
Caner AÇIKADA
Ali Haydar DEMİREL
Ümit KESİM
Hüsrev TURNAGÖL
Tahir HAZIR
Ziya KORUÇ
Emin ERGEN
Asaf ÖZKARA
Tanju BAĞIRGAN

GEÇİÇİ MADDE 33:

Birinci olağan genel kurula kadar kuruculardan oluşan Yönetim ve Denetleme Kurulları görev yaparlar. 28.03.2015

Dernek Hakkında

Duyurular

Çalışma Grupları

Fotoğraf Galerisi

Kurumlar

Bağlantılar

Basın Odası

İletişim

Üyelik